مراحل بازی نسخه 3

  1. - ربات ساز                                   

2-شباهت ها

3-تفاوت ها

4-تمرین رانندگی

5-کشیدن خط راست

6-مرتب کردن خانه

7-نگهداری از حیوانات

8-افراد خانواده

9-ساختن قلعه

10-اسم وسایل

11-بالا و پایین

12-رنگ شناسی

13-آشنایی با جهت ها

14- مبارزه با کثیفی

15-خرید از فروشگاه

16-آبیاری درختان

17-کامل کردن اشکال

18-ساختن پازل

19-یادگیری تلفن های ضروری

20-دکور کردن خانه

21-آموزش کلمات فارسی

23-حفاظت از محیط زیست

24-تست شباهت ها

25-رنگ آمیزی

26-دایره و مقایسه

27-تشخیص شباهت ها و اختلاف ها

28- الفبای انگلیسی

29-مهارت های اجتماعی

30-سینما