نجات سیاره من

انتظار ما از بخش بازی های آموزشی طرح این بازی درحد بازی هاي روز دنيا در شاخه آموزشي از لحاظ گرافیکی بوده و از لحاظ انتقال مباحث آموزشی انتظار میرود حداقل 70 درصد مطالب به حداقل 65 درصد کودکان منتقل شود و در عین حال کودکانی که نتوانند با برنامه ارتباط موفق برقرار کنند به کمتر از ده درصد برسد که این آمار مربوط به شروع انتشار پروژه و زمان تست پروژه بوده که انتظار می رود پس از انجام ویرایش بعدي این پروژه به آمار بهتری دست پیدا کنیم.

انتظار می رود پس از اجرای کامل طرح حداقل میزان رضایت مندی مدیران مراکز آموزشی 85 درصد باشد (هم اکنون میزان رضایت مندی مدیران مهد کودک از اجرای پروژه های شهر رباتی در مراکزشان حدود 73 درصد است)

در زمینه هایی که تابه حال در استان چنین کار آماری انجام نشده، به طبع اجرای طرح تغییر 100 درصدی را سبب خواهد شد .