بازدید معاونت محترم غذا و دارو از شرکت


در بازدید معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز از شرکت کهکشان الکترونیک ...

در روز 21 شهریور ماه 1394 جناب آقای دکتر نیک نهاد معاونت محترم غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به همراه جناب آقای دکتر درستی مدیر نظارت بر دارو،فرآورده های بیولوژیک و مواد

و همچنین جناب آقای دکتر رستمی از شرکت کهکشان الکترونیک و آخرین تولید این شرکت بازدید به عمل آورده و ضمن ابراز رضایت از تولید و بومی سازی این محصول برای اولین بار در کشور توصیه هایی نسبت به بهینه نمودن دستگاه ابراز داشتند .