Mhealth و نتایج سلامت

مبحث Mhealth بر روی این قضیه اجرا می شود که ادغام تکنولوژی درون بخش سلامت پتانسیل بالایی دارد برای پیش برد ارتباط سلامت بهتر جهت دستیابی به شیوه ی زندگی سالم، بهبود تصمیم گیری توسط افراد حرفه ای سلامت (و بیماران) و افزایش کیفیت بهداشت با بهبود دسترسی به اطلاعات سلامت و پزشکی و تسهیل ارتباط آنی در مکان هایی است که چنین چیزی قبلاً امکان پذیر نبود. افزایش استفاده از تکنولوژی می تواند مبالغ مراقبت های پزشکی را به طریق زیر کاهش دهد یعنی با گسترش کارآمدی در سیستم های مراقبت های پزشکی و ترقی پیشگیری با ارتباط تغییر رفتار (Bcc).

 مبحث Mhealth این ایده را جای می دهد که پتانسیل قدرتمندی برای افزایش مراقبت های بالینی و خدمات سلامت عموم وجود دارد. با تسهیل تمرین سلامت حرفه ای و ارتباط وکاهش اختلاف سلامت با استفاده از تکنولوژی سیار است.

رشد برنامه های کاربردی مرتبط با سلامت و دسترسی به ابزارهای سیار باعث رشد Mhealth می شود. در سال 2010، تنها 4000 برنامه ی کاربردی مرتبط با سلامت وجود داشت و اکنون بیش از 20000 برنامه ی کاربردی مرتبط با سلامت برای ابزار سیار وجود دارد.

 بازده خدمات نظارت بر بیمار از راه دور که از شبکه های سیار استفاده می کنند تا سال 2014 به 9/1 بیلیون دلار، بر طبق تحقیق Juniper در سال 2011 خواهد رسید.

تلاشها جهت تحقیق درباره ی اینکه چگونه گروه وسیعی از تکنولوژیها و تکنولوژیهای Mhealth اخیر می تواند نتایج سلامت را به مانند ایجاد پس انداز درون سیستم های سلامت در کشورهایی با درآمد متوسط یا پایین را گسترش دهند برخی مواقع، پتانسیل Mhealth در توانایی اش برای فراهم سازی فرصت هایی برای ارتباط صوتی مستقیم (که در مناطقی با سطح سواد پایین و تلفن های محلی محدود) و ظرفیت های انتقال اطلاعاتی که تکنولوژیهای قبلی نداشتند، جای می گیرد. در کل تکنولوژیهای ارتباط سیار، ابزارهایی برای حمایت از کارهای موجود در بخش سلامت و بین بخش سلامت و سلامت عموم هستند.

  • دسترسی بیشتر به بهداشت و درمان و اطلاعات مرتبط با سلامت (بخصوص برای جمعیتی که دسترسی مشکل است).
  • توانایی بیشتر برای تشخیص و پیگیری بیماریها.
  • اطلاعات سلامت عموم قابل تعقیب تر و به موقع تر.
  • دسترسی وسیع تر به آموزش پزشکی مداوم برای کارکنان سلامت.