مشتریان و استفاده کننده ها

- معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

- دانشکده پیرا پزشکی دانشگاه شیراز 

- دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

- بیمارستان نمازی شیراز 

- بیمارستان شهید فقیهی شیراز 

- بیمارستان چمران شیراز 

- دانشگاه علوم پزشکی همدان 

-دانشگاه علوم پزشکی مازندران 

- دانشگاه علوم پزشکی یزد 

- دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور