همکاران پروژه

طراح کارکتر :

آقای وحید بهمنی

مدیر بخش نرم افزار :

خانم زهرا الهی

داستان نویس و مختصص ادبیات کودک :

خانم عطیه فیروزمند

کارشناس امور تربیتی :

خانم محبوبه شبانی

مشاور عالی پروژه :

خانم دکتر خوشبخت

کارشناس امور شهروندی :

آقای فرخ گوهریان

طراح محیط :

آقای میثم یوسف زاده

سه بعدی ساز کاراکتر ها و انیماتور :

آقای مازیار محمدی نژاد

برنامه نویس سه بعدی :

آقای علی سوزنده

سه بعدی ساز محیط و مدیر محصول :

خانم فاطمه عابدی نژاد

سه بعدی ساز محیطو دشمنان

آقای مسلم توکل

مدیر پروژهو طراح بازی ها :

آقای سید محمد رضا طبیب منصوری

صدا برداری :

استودیو صدا برداری آبنوس

دوبله :

 روشنک   حقیقی

سرمایه گذار و صاحب مالکیت معنوی اثر :

معاونت فرهنگی و ورزشی شهرداری شیراز