بازی سهراب و غولهای شهری


بازی سهراب و غولهای شهری

 مقدمه:

سخنی با والدین: یکی از رویدادهای لذت بخش وفراموش نشدنی برای هر خانواده تولد فرزندانشان است که از همان ابتدا خانواده تلاش می کند و فرزندانشان خوب بزرگ و خوب تربیت شوند. نوزاد دیروز تبدیل به کودک امروز می شود ،او که تا چند روز پیش محتاج کمک والدین برای نیاز های اولیه خود بود حال می خواهد محیط پیرامون خود را تجربه کند و سرگرم بازی و تفریح شود حال به چه قیمتی باید سرگرم شود ،به قیمتی که در آینده ی نزدیک پرخاشگر و عصبانی باشد با اینکه فردی مفید برای خود و جامعه باشد. لذا ما بر آن شدیم تا بازی طراحی شود که او را سرگرم کند و هم شروندی شود متین و بازی محیطی امن برای او و خانواده باشد. حال به عنوان یک والد آگاه آموزش را با بازی آغاز کنید روزی یک ساعت برای کودک خود وقت بگذارید تا کودک شما مهارتهای صحبت کردن ،گوش کردن، همکاری ، تعامل و رفتار شهروندی و مفید بودن برای خود و جامعه را یاد گرفته تا در آینده به رفتار و گفتار او افتخار کنیم

خلاصه داستان :

سهراب رستم و تهمینه در آپارتمانی در شهر زندگی می کنند و غارهای غولها در زیر آپارتمان انها واقع است در اثر حادثه ای سهراب با آنها اشنا می شود و وظیفه خود می داند که غول هایی را که هیچ از آداب شهر نشینی نمی داند را با شهر نشینی آشنا کند که نگهان...